Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné

Nové možnosti zpracování a recyklace problematických hutních odpadů jako jsou např. okujové kaly, jemné vysokopecní kaly, konvertorové kaly a odprašky ze suchého čištění spalin za účelem jejich zužitkování jako druhotných surovin při výrobě oceli nebo pro výrobu nových produktů. Zkoušky budou provedeny v laboratorním, poloprovozním (na nových zařízeních) a zejména provozním měřítku s cílem využití těchto surovin přímou recyklací nebo separací jednotlivých složek s jejich následným využitím.

 

Příjemce: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Řešitel:   Ing. Petr Mlčoch
 
Další účastník projektu: ECOFER s.r.o.
Řešitel: Ing. Milan Raclavský CSc.
   
Další účastník projektu: VÚHŽ a.s.
Řešitel: Ing. Roman Gabor
   
Další účastník projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Řešitel: Ing. Jozef Vlček Ph.D.