Aktuality

 

Úspěšná obhajoba disertační práce

Ve čtvrtek 27. 6. 2019 úspěšně obhájil disertační práci  „Cesium jako promotor Co3O4 pro katalytický rozklad N2O“ (doktorský studijní program Procesní inženýrství, FMMI, VŠB-TUO) Ing. Svatopluk Michalik pod vedením prof. Ing. Lucie Obalové, Ph.D.

 Michalik Ph.D.

Oddelovac

Cena děkana za nejlepší diplomovou práci

V pondělí 24. 6. 2019 obdržela Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D. červený diplom v navazujícím magisterském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost studijním oboru Bezpečnostní inženýrství. Její diplomová práce s názvem „Analýza rizik aerobního-anaerobního rotačního bioreaktoru“  zároveň získala cenu děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství doc. Ing. Jiřího Pokorného, Ph.D., MPA za nejlepší obhájenou diplomovou práci v akademickém roce 2018/19 v tomto oboru.

Promoce cerveny diplom oceneni

Oddelovac

Úspěšná obhajoba disertační práce

V pondělí 17. 6. 2019 úspěšně obhájila disertační práci  „Studium pojivových schopností tuhých zbytků po spalování odpadů“ (doktorský studijní program Tepelná technika a paliva v průmyslu, FMT, VŠB-TUO) Ing. Veronika Blahušková pod vedením doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.

Blahuskova

Oddelovac

Jednání „Velkých Infrastruktur“ - UniCRE a IET

V úterý 11. 6. 2019 se uskuteční v prostorách Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO představení „Velkých Infrastruktur“. Cílem je představení nabídky servisní činnosti v rámci otevřeného přístupu ke 2 velkým výzkumným infrastrukturám, konkrétně „Katalytické procesy pro efektivní využití uhlíkatých energetických surovin (CATPRO)“ LM2015039 a „Energetické využití odpadů a čištění plynů (ENREGAT)“ LM2018098. V rámci akce proběhne i prohlídka laboratoří výzkumné infrastruktury ENREGAT.

 

Oddelovac

Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) pro studenty studijního programu Procesní inženýrství, FMT, VŠB-TUO

Dne 13. 5. 2019 se pod záštitou paní prof. Mgr. Jany Kukutschové, Ph.D., prorektorky pro vědu a výzkum VŠB-TUO, konala na Institutu environmentálních technologií VŠB-TUO Studentská vědecká odborná činnost pro studenty studijního programu Procesního inženýrství Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO. Do soutěže se přihlásilo 12 studentů navazujícího magisterského studia. Cílem soutěže bylo podpořit vědecké, odborné i prezentační dovednosti studentů.


SVOC 19

Všichni soutěžící byli na SVOČ připraveni a porota, kterou tvořili prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. a RNDr. Marta Valášková, DSc., měla nelehkou úlohu.

Vítěz soutěže si odnesl šek na 5 000 Kč. Stal se jím Bc. Tomáš Kiška s prací „Cesiem promotovaný Co3O4 katalyzátor nanesený na keramické pěně pro snižování emisí oxidu dusného“.


Druhé místo obsadil a šek na 4 000 Kč získal Bc. Denis Lampa s prací „Vliv sekundární nukleace na fyzikální vlastnosti aktivních farmaceutických substancí“.


Na třetím místě skončil a šek na 3 000 Kč si odnesl Bc. Filip Kovár, jehož práce měla název „Rafinace surového kaprolaktamu“.


Na mimořádně uděleném čtvrtém místě skončil a šek na 1 000 Kč si odnesl Bc. Jan Mucha s prací „Mikrofluidní zařízení vyrobené 3D tiskem – generátory kapek“.

IMG 1517

 

 

Oddelovac

Úspěšná obhajoba disertační práce

Ve pátek 12. 4. 2019 úspěšně obhájila disertační práci  „FOTOKATALYTICKÁ REDUKCE CO2 NA MODIFIKOVANÉM TiO2 (doktorský studijní program Procesní inženýrství, FMMI, VŠB-TUO) Ing. Nela Ambrožová pod vedením prof. Ing. Kamily Kočí, Ph.D.

 DSC00667

Oddelovac

Přednáška paní Ing. Silwie Gorecké Ph.D.

Zveme Vás na přednášku naší nové kolegyně Ing. Silwie Gorecké Ph.D. na téma „Multicomponent oxide catalysts for environmental purposes“, která se uskuteční  ve středu 10.4. 2019 v 9 hod v zasedací místnosti IET.
Oddelovac

Putování po projektech

PUTOVÁNÍ 26. 4. IET page 001

Přijďte nahlédnout do laboratoří vědecko-výzkumného centra VŠB-TUO

V rámci putování po projektech spolufinancovaných z fondů EU můžete navštívit Institut environmentálních technologií, prohlédnout si laboratoře a dozvědět se více o jeho činnosti.

Oddelovac

8. Česko – polský katalytický seminář CzePoCat 8th

V pátek 15. 2. 2019 se uskutečnil v prostorách Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO již 8. ročník Česko-polského katalytického semináře – CzePoCat 8th zaměřený na materiály, jejich charakterizaci a použití v katalýze a fotokatalýze. Semináře se zúčastnilo 57 účastníků, přičemž 27 bylo zahraničních.
Seminář zahájila prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. z Institutu environmentálních technologií, po té následovaly přednášky studentů doktorského studia a postdoků z Jagellonské univerzity v Krakově, Univerzity Marie Curie-Sklodowské v Lublinu Technologické univerzity v Lodzi, Polské akademie věd ve Waršavě, Univerzity Pardubice a VŠB-TUO. Mladí vědci ve svých příspěvcích představili témata svých prací zaměřených na aplikace katalytických a fotokatalytických procesů při ochraně životního prostředí a produkci obnovitelných zdrojů energie.

Hlavní hosté:Prof.

 • Dr hab. Andrzej Kotarba z Jagellonské univerzity v Krakově,
 • Prof. Dr. hab. Lucjan Chmielarz z Jagellonské university v Krakově
 • Prof. Dr. hab. Wojciech Macyk z Jagellonské univerzity v Krakově
 • Prof. dr. hab. Janusz Ryczkowski z Univerzity  Marie Curie-Sklodowské v Lublinu
 • Dr. hab. Inž. Jacek Grams z Technologické univerzity v Lodzi,
 • Dr. Anna Srebowata z Polské akademie věd ve Waršavě
 • Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. z Univerzity Pardubice.
 • Ing. David Kubička, Ph.D., MBA z VŠCHT Praha

Po ukončení semináře následovala prohlídka laboratoří Institutu environmentálních technologií. Program semináře je přiložen.


Seminář byl finančně podpořen z projektu OP VVV „IET-EV“, registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000853.

PROGRAM

Acknowledgents CzePoCat2019 page 001

CzePoCat19 web

CzePoCat19 1web

Oddelovac

Seminar ‘Environmental applications of nanomaterials’

V pondělí 11. 2. 2019 od 9:30 se uskutečnil v prostorech Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO seminář zaměřený na ekologické využití nanomateriálů. Seminář zahájla paní Ing. Lenka Matějová, Ph.D. poté nasledují přednášky na dané téma.

Hlavním hostem je:

 • Prof. Mark H. Rümmeli
PROGRAM

Foto Seminar 11.2.2019web

Oddelovac

Katalytický seminář

Ve středu 6. 2. 2019 se uskutečnil v prostorách Institutu environmentálních technologií, VŠB-TU Ostrava 2. Katalytický seminář pořádaný katalytickou skupinou při České společnosti chemické zaměřený na materiály, jejich charakterizaci a použití v katalýze a fotokatalýze.
Seminář zahájila ředitelka Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., poté následovalo představení výzkumné infrastruktury ENREGAT a pak přednášky studentů doktorského studia a postdoků z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Univerzity Pardubice, Ústavu chemických procesů AV ČR a VŠB-TUO. Byla představena témata zaměřená na aplikace katalytických a fotokatalytických procesů při ochraně životního prostředí a produkci obnovitelných zdrojů energie. Součástí programu byly rovněž dvě plenární přednášky: přednáška prof. Ing. Romana Bulánka, Ph.D. „Teplotně programovatelná desorpce: teorie a aplikace“ a přednáška Ing. Pavla Kukuly, Ph.D. „Průmyslové katalyzátory: z laboratoře do praxe“.

Hlavními hosty jsou:

 • Prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D. - Univerzita Pardubice
 • Ing. David Kubička, Ph.D., MBA - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Ing. Pavel Kukula, Ph.D. – Ranido, s.r.o.

Po ukončení semináře následovala prohlídka laboratoří Institutu environmentálních technologií. Program semináře je přiložen.
Seminář byl finančně podpořen Ostravskou pobočkou České společnosti chemické a z projektu výzkumné infrastruktury ENREGAT.

 Katalytickyseminar 19

PROGRAM
Oddelovac

Institut environmentálních technologií získal projekt podpory mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů

 

Cílem projektu je navázat a rozvinout mezioborovou spolupráci mezi VŠB-TUO, Institutem environmentálních technologií a čtyřmi průmyslovými podniky, společně řešit vybrané aktuální environmentální problémy za obousměrného transferu informací, znalostí a zkušeností a umožnit propojení výzkumně aplikačních problémů s dosaženými výzkumnými poznatky.

Loga EU a MŠMT

Oddelovac

Institut environmentálních technologií získal projekt na podporu excelentního výzkumu

Cílem projektu je podpora rozvoje vybraných výzkumných aktivit IET VŠB-TU s potenciálem praktických aplikací, podpora a posílení výzkumných týmů, rozvoj infrastruktury a posílení mezinárodní vědecké spolupráce tak, aby došlo k růstu konkurenceschopnosti centra a jeho excelence ve výzkumu v mezinárodním měřítku.

 Loga EU a MŠMT

Oddelovac

Art and Science 2018

Pro letošní ročník Art and Science jsme připravili stánek na téma „Životodárná voda“. Všechny naše pokusy a aktivity tak souvisely s tím, co se děje ve vodě.  Pro nejmenší bylo připraveno výtvarné řádění s malováním na vodní hladinu. Děti vytvářely abstraktní obrazce na fotopapír nebo barvy využily k dekoraci originální plovoucí zahrádky.  Studenti středních škol určovali pH neznámých kapalin pomocí vodného roztoku rostlinných barviv. Děti i dospělí si mohli pohrát se světelným mikroskopem, připraveny pro ně byly preparáty nalezené v akváriu – mikroorganismy, měkkýši, larvy nebo části rostlin. Hlavním lákadlem pak byla ukázka moderního přístupu v zemědělství – akvaponický systém spojující chov ryb s pěstováním rostlin. K vidění tak byli jak zástupci vodní říše v podobě kapříků, tak několik druhů rostlin s kořenovým systémem plovoucím ve vodě.

akvaponie barvy

Oddelovac

Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) pro studenty studijního programu Procesní inženýrství, FMMI, VŠB-TUO

Dne 25. 5. 2018 se pod záštitou pana prof. Ing. Petra Prause, Ph.D., prorektora pro vědu a výzkum VŠB-TUO, konala na Institutu environmentálních technologií VŠB-TUO Studentská vědecká odborná činnost pro studenty studijního programu Procesního inženýrství Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO. Do soutěže se přihlásilo 16 studentů, z toho třináct studentů navazujícího magisterského studia a tři studenti bakalářského studia. Cílem soutěže bylo podpořit vědecké, odborné i prezentační dovednosti studentů.

SVOC 18 skup 1

 

Všichni soutěžící byli na SVOČ připraveni a porota, kterou tvořili prof. Ing. Petr Praus, Ph.D., doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D. a prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D., měla nelehkou úlohu.

Vítěz soutěže si odnesl šek na 5 000 Kč. Stal se jím Zdeněk Zikmund s prací „Suché reformování uhlovodíků“.
Druhé místo obsadila a šek na 4 000 Kč získala Bc. Monika Nogolová s prací „Katalytický rozklad jako možnost snížení emisí NO“.
Na třetím místě skončil a šek na 3 000 Kč si odnesl Bc. Tomáš Glac, jehož práce měla název „Možnosti zpracování biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu metodou anaerobní digesce“.

SVOC 18 vit 1

 

Oddelovac

6. mezinárodní chemicko - technologické konferenci ICCT

Ve dnech 16. - 18. 4. 2018 jsme prezentovali výsledky na 6. mezinárodní chemicko - technologické konferenci v Mikulově.

 ICCT

Oddelovac

Večery s vědci – tentokrát na environmentální téma

Pozvánku na další besedu v centru PANT s vědci naší univerzity a OU v rámci cyklu Večery s vědci – tentokrát na environmentální téma, za VŠB-TUO bude debatovat pan doktor Bílek a paní profesorka Obalová.

Pozvanka A5 v2 page 001

 

Oddelovac

Katalytický seminář

Datum konání: 7. 2. 2018


Místo konání: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Institut environmentálních technologií, zasedací místnost 3.04


Ve středu 7. 2. 2018 se uskutečnil v prostorech Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO Katalytický seminář zaměřený na materiály, jejich charakterizaci a použití v katalýze a fotokatalýze.
Seminář zahájila ředitelka Institutu environmentálních technologií VŠB-TUO prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., po té následovaly přednášky studentů doktorského studia a postdoků z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Univerzity Pardubice, Ústavu chemických procesů AV ČR, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze a VŠB-TUO. Byly představena témata zaměřená na aplikace katalytických a fotokatalytických procesů při ochraně životního prostředí a produkci obnovitelných zdrojů energie.

Hlavními hosty jsou:

 • Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. - Univerzita Pardubice
 • Prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D. - Univerzita Pardubice
 • Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň - Ústav chemických procesů v Praze
 • Ing. David Kubička, Ph.D., MBA - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze


Seminář je finančně podpořen Ostravskou pobočkou České společnosti chemické.

katalyticka skupina

PROGRAM
 Oddelovac

7. Česko – polský katalytický seminář CzePoCat 7th

Datum konání: 2. 2. 2018


Místo konání: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Institut environmentálních technologií, zasedací místnost 3.04


V pátek 2. 2. 2018 se uskutečnil v prostorách Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO již 7. ročník Česko-polského katalytického semináře – CzePoCat 7th zaměřený na materiály, jejich charakterizaci a použití v katalýze a fotokatalýze.
Seminář zahájil prorektor pro vědu a výzkum VŠB-TUO prof. Ing. Petr Praus, Ph.D., po té  následovaly přednášky studentů doktorského studia a postdoků z Jagellonské univerzity v Krakově, Technologické univerzity v Lodzi, Univerzity Pardubice, Ústavu chemických procesů AV ČR a VŠB-TUO. Mladí vědci ve svých příspěvcích představili témata svých prací zaměřených na aplikace katalytických a fotokatalytických procesů při ochraně životního prostředí a produkci obnovitelných zdrojů energie.

Hlavními hosté:

 • Prof. Dr hab. Andrzej Kotarba z Jagellonské univerzity v Krakově
 • Prof. Dr. hab. Wojciech Macyk z Jagellonské univerzity v Krakově
 • Dr. hab. Inž. Jacek Grams z Technologické univerzity v Lodzi
 • Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. z Univerzity Pardubice

Seminář byl finančně podpořen prorektorem pro vědu a výzkum prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. v rámci konsorcia PROGRES 3.

PROGRAM

CzePoCat2018web

 Oddelovac

Čtyřlístek na IET

Zaměstnanci Institutu environmentálních technologií připravili dne 29. 1. 2018 pro klienty zařízení Čtyřlístek – centrum pro zdravotně postižené sérii komentovaných chemických pokusů a prohlídku laboratoří IET.

P1291621web  P1291622web 
P1291634web  P1291631wweb

 

 
 Oddelovac

Úspěšná obhajoba disertační práce

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 úspěšně obhájil disertační práci  „Příprava polovodičových nanomateriálů a jejích využití pro fotokatalýzu“ (doktorský studijní program Procesní inženýrství, FMMI, VŠB-TUO) Ing. Ladislav Svoboda pod vedením prof. Ing. Petra Prause, Ph.D.

Svoboda obhajoba

 Oddelovac

Úspěšná obhajoba disertační práce

Ve čtvrtek 14.12.2017 úspěšně obhájila disertační práci  „Nosičové tvarované katalyzátory na bázi oxidů kobaltu pro rozklad N2O“ (doktorský studijní program Procesní inženýrství, FMMI, VŠB-TUO) Ing. Anna Klegova pod vedením prof. Ing. Lucie Obalové, Ph.D.

obhajoba ¨Klegova

 

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

Ve dnech 23. - 26. 10. 2017 jsme prezentovali výsledky na 64. Konferenci chemického a procesního inženýrství CHISA 2017. Náš tým zabodoval a získal druhou cenu v posterové sekci.

CHISAweb

CHISAweb2

 Oddelovac

Noc vědců na IET

Zaměstnanci Institutu environmentálních technologií se  i v letošním roce zapojili do celorepublikové akce „Noc vědců“, která se konala dne  6.10.2017.

Náš Institut environmentálních technologií navštívilo  přes 300  návštěvníků.

  Noc vedc 2017

 

I věda, může být zábava. Psali o nás, i novinky.cz.

Pavilon nabitý ukázkami byl Institut environmentálních technologií, kde se řeší úkoly, které kombinují znalosti chemie, fyziky, technologií a procesního inženýrství. V průběhu akce mohli zájemci navštívit komentované ukázky na téma: Bioodpad je zdroj energie pro půdu i pro nás, Energie z odpadů, Jak běhá světlo s nečistotou o závod, Jak to chodí ve vodě, Molekuly v pohybu, Ovzduší v pohybu.

Noc Vedcu bubliny

Oddelovac

Přednáška na téma „Synthesis and characterization of bivalent metal orthosilicate of type M2SiO4

Zveme Vás na přednášku doktorské práce na téma:

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF BIVALENT METAL ORTHOSILICATE OF TYPE M2SIO4,

kterou přednese Mr. Tarek Boudharaa z Tunisu. Přednáška se koná dne 2.10.2017 od 10:00 hod v zasedací místnosti IET.

Oddelovac

Úspěšná obhajoba disertační práce 

Ing. Marcel Šihor v úterý 19. 9. 2017 úspěšně obhájil disertační práci na téma "Fotokatalytický rozklad oxidu dusného" v doktorském studijním programu Procesní inženýrství (FMMI, VŠB-TUO) pod vedením prof. Ing. Kamily Kočí, Ph.D.  

Fotka

Oddelovac

Pozvánka - INSTRUMENTÁLNÍ NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA


Srdečně Vás zveme na přednášku

INSTRUMENTÁLNÍ NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA,

kterou přednese Prof. Marina Vladimirovna Frontasyeva, Spojený ústav pro jaderný výzkum (JINR) v Dubně, Ruská federace.

Přednáška se koná dne 4. 9. 2017 v 10:30 hod. v zasedací místnosti Institutu environmentálních technologií.

Marina Frontasieva

 

Oddelovac

13th European Congress on Catalysis EUROPACAT 2017

Členky laboratoří heterogenní fotokatalýzy a ochrany ovzduší se 27. - 31. 7. 2017  zúčastnily mezinárodní konference Europacat v italské Florencii.

IMG 20170827 194338

Oddelovac

7th International Congress of Energy and Environment Engineering and Management (CIIEM7)

Členové Laboratoře anaerobní digesce se 17.-19. 7. 2017 zúčastnili mezinárodního kongresu „7th International Congress of Energy and Environment Engineering and Management (CIIEM7)” v Las Palmas. Členové nejen aktivně přednášeli, ale byli rovněž předsedové sekcí RENEWABLE ENERGIES a ENVIRONMENTAL ENGINEERING.

  PP Veronika
  PP Katka
  spolecne foto
Chairperson Chamradova page 001   Chairperson Grycova page 001 Chairperson Rusin page 001 
Oddelovac

Letní škola ELITECAT2017

Katalytická skupina se zúčastnila od 3.7. do 7.7. 2017 Letní školy ELITECAT2017 ve francouzském Lyonu.

IMG 20170706 205129

 
Oddelovac

Chemical Enginnering & Technology

Paní prof. Lucie Obalová byla hostující editorkou zvláštního vydání časopisu Chemical Engineering & Technology (CHISA 2016).

Editorial1

Oddelovac

Nagoya Institute of Technology

Zahraniční stáž Ing. Terezy Bílkové na Nagoya Institute of Technology, vedeným profesorem Masaaki Haneda.

18623419 10155505673874674 8506516724381643421 o

 Oddelovac

Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) pro studenty studijního programu Procesní inženýrství, FMMI, VŠB-TUO

 SVO4
Oddelovac

5nd International Conference on Chemical Technology

Ve dnech 10. - 12. 4. 2017 jsme prezentovali výsledky na 5. mezinárodní chemicko-technologické konferenci ICCT 2017 v Mikulově.

Foto Mikulov 600

Oddelovac

2nd International Workshop on Graphene and C3N4-based Photocatalysts (IWGCP2)

Fotokatalytická skupina se zúčastnila 2. mezinárodního workshopu v Čínském městě Wuhan. Náš tým zabodoval, a získal cenu o nejlepší poster.

IWGCP2 3

IWGCP2 2

Oddelovac

6. Česko – polský katalytický seminář CzePoCat 6th 

Datum konání: 3. 2. 2017


Místo konání: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Institut environmentálních technologií, zasedací místnost 3.04


V pátek 3. 2. 2017 proběhl v prostorách Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO již 6. Česko-polský katalytický seminář – CzePoCat 6th zaměřený na materiály, jejich charakterizaci a použití v katalýze a fotokatalýze.


Seminář zahájil prorektor pro vědu a výzkum VŠB-TUO prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Po té vystoupili v rámci 24 přednášek studenti doktorského studia a postdoci z Jagellonské univerzity v Krakově, Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu, Technologické univerzity v Lodzi, Univerzity Pardubice, Ústavu chemických procesů AV ČR a VŠB-TUO. Ve svých příspěvcích představili témata svých prací zaměřených na aplikace katalytických a fotokatalytických procesů při ochraně životního prostředí a produkci obnovitelných zdrojů energie. Byly diskutovány teoretické i praktické poznatky z oblasti výzkumu a podpořena vzájemná mezinárodní spolupráce. Semináře se zúčastnilo 40 osob, z toho 20 bylo z Polska.


Hlavními hosty byli:

 • Dr hab. Lucjan Chmielarz z Jagellonské univerzity v Krakově,
 • prof. Dr. hab. Janusz Ryczkowski z Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu,
 • Dr. hab. Inž.Jacek Grams z Technologické univerzity v Lodzi,
 • doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. z Univerzity Pardubice.

Po ukončení semináře následovala prohlídka laboratoří Institutu environmentálních technologií.

Seminář byl realizován pod záštitou prorektora pro vědu a výzkum prof. Ing. Petra Prause, Ph.D. a za finanční podpory konsorcia PROGRES 3.

  CzePoCat

 

Oddelovac

„Zlepši si techniku“ 10.11.2016

Institut environmentálních technologií se zapojil do celouniverzitního dne otevřených dveří VŠB-TU Ostrava „Zlepši si techniku“, který se konal 10.11.2016. Naši univerzitu navštívilo 1474 zaregistrovaných žáků a pedagogů z 33 škol (z toho 15 SŠ) a další jednotlivci.

 DOD

Oddelovac

Návštěva zahraničních odborníků Dr. María de los Milagros a Federico Salvadores

V listopadu 2016 navštívili IET - Laboratoř heterogenní fotokatalýzy zahraniční odborníci – Maria De Los Milágos Ballari, Ph.D., a Federico Salvadores z Národní univerzity Littoral v Santa Fé, Argentina. Odborný pobyt byl zaměřen na modelování fotokatalytických reaktorů pro rozklad CO2 a N2O.

PB111129 oprava

Oddelovac

13th Pannonian International Symposium on Catalysis

Skupina zabývající se katalytickými a fotokatalytickými procesy prezentovala výsledky na 13. Pannonském mezinárodním katalytickém symposiu ve dnech 19. – 23. 10. v maďarském Siófoku. 

2016 09 20 15.03.14

Oddelovac

Erasmus výzkumná stáž

V červenci/září 2016 navštívili IET - Laboratoř redukčních a plazmových procesů zahraniční studenti z AGH – University of Science and Technology (Bc. Anna Wybitula, MSc. Mateusz Krzak) v rámci Erasmu výzkumné stáže. Téma jejich práce bylo: „Catalytic pyrolysis of waste sawdust to obtain high quality syngas“

14466445 1265088240188953 1890093932 o 14536629 1270449239652853 1596530635 o
Oddelovac

Přijmeme pracovníka se specializací na měření rentgenové difrakce

Náplň práce:

 • Měření rozptylu rtg. záření (tj. především difrakce) na různých makroskopických formách nanostrukturovaných materiálů (tj. prášcích, tenkých vrstvách deponovaných na různých substrátech)
 • Kvalitativní a kvantitavní vyhodnocení rtg. difrakčních záznamů pomocí standardních i pokročilých metod: indexování záznamů, kvantitavní fázová analýza (např. software Match a vyhledávání v datbazích difrakčních dat), kvantitavní vyhodnocení záznamu Rietveldovou metodou (např. pomocí Fullprof-suite), modelování difrakčních záznamů za účelem vyhodnocení mikrostruktury materiálů (tj. pokročilé metody profilové analýzy: MAUD, MSTRUCT, Pm2k, metoda PDF a metoda simulace difuzního rozptylu a rozptylu na defektech)
 • Zpracování měření z dalších rtg. metod – např. rtg. reflektivity
 • Příprava zpráv z vyhodnocení měření, vizualizace a interpretace výsledků, příprava grafických výstupů do vědeckých publikací (např. v Matlabu, nebo Sigmaplotu)
 • Příležitostně provádění in-situ měření v externích laboratořích (ochota cestovat)

Požadavky:

 • Příslušná kvalifikace v chemii, fyzice, materiálovém výzkumu, nebo příbuzných přírodních vědách
 • Dobrá znalost interakce rtg. záření s materiály, rozptylu rtg. záření na nanomateriálech a tenkých vrstvách, především metod rtg. difrakce, znalost krystalografického softwaru
 • Alespoň základní znalost pokročilých metod kvantitativního vyhodnocení rtg. difrakčních záznamů (Rietveldova metoda, instrumentální korekce, metody komplexního modelování difrakčních dat na základě celých záznamů) a příslušného krystalografického softwaru
 • Základní znalost některého z vědeckých programovacích prostředí pro pokročilejší vizualizaci dat (Matlab, Python ap.)

Výhodou:

 • Zkušenost s prací v rtg. difrakční laboratoři materiálového výzkumu
 • Zkušenost s měřením tenkých vrstev rtg. difrakcí, zkušenost s rtg. reflektivitou
 • Znalost softwaru jako Fullprof, MAUD, Pm2k, MSTRUCT, PDFgui
 • Zkušenosti s krystalografickými databázemi
 • Zkušenost s dalšími rtg. metodami pro materiálový výzkum (XRF, XPS aj.)
 • Zkušenost s in-situ charakterizací nanomateriálů např. za vysokých teplot, nebo non-ambientních podmínkách
 • Zkušenost s přípravou výstupů do vědeckých publikací

Více informací na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Oddelovac

Studenská pracovní příležitost

Přijmeme studenty bakalářského a magisterského studia:

Oddelovac

Akreditované metody na IET

V laboratořích IET v červenci úspěšně proběhl dozorový audit ČIA pro následující metody: Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků, Stanovení těkavých organických látek metodou GC/MS a Stanovení uhlovodíků metodou GC/FID, všechny metody pro matrici ovzduší. Po ukončení akreditačního řízení budou laboratoře IET moci provádět akreditované zkoušky v rámci těchto metod pod hlavičkou Akreditované laboratoře Centra nanotechnologií VŠB.

Oddelovac

Návštěva zahraničního odborníka prof. Bahaa M. Abu-Zieda  

V červenci/srpnu 2016 navštívil IET - Laboratoř ochrany ovzduší zahraniční odborný pracovník - Bahaa M. Abu-Zied, který je profesorem na katedře chemie, Faculty of Science, Assiut University, Assiut, Egypt. Odborný pobyt byl zaměřen na přípravu, charakterizaci a testování MnxCo1.xCo2O4 katalyzátorů pro katalytický rozklad N2O.

Dne 4.8. v 10 h se v zasedací místnosti uskutečnila krátká přednáška zahraničního odborného pracovníka - Přednáška bude na téma N2O Direct Decomposition over MnxCo1.xCo2O4 Catalysts.

Bahaa2

  logo final 16 barev

Oddelovac

Soutěž Studentská vědecká odborná činnost pro studenty studijního programu Procesní inženýrství FMMI

SVOC

 Oddelovac

Návrh požadavků na kvalifikaci a dovednosti zájemců o pracovní pozici „Asistent znalostního transferu“
na Institutu environmentálního inženýrství VŠB-TU Ostrava

Návrh požadavků na kvalifikaci a dovednosti zájemců o pracovní pozici „Asistent znalostního transferu“ na Institutu environmentálního inženýrství VŠB-TU Ostrava:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na keramické materiály
 • ukončené nebo započaté doktorské studium s tématem disertační práce z oblasti keramických materiálů
 • orientace v problematice výroby a vlastností žárovzdorných keramických materiálů
 • předpoklady pro tvůrčí vědeckovýzkumnou činnost
 • publikační činnost v oboru keramických materiálů
 • aktivní znalost anglického jazyka

  Motivační dopis a profesní životopis prosím zasílejte do 22. 1. 2016 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Oddelovac

Tisková zpráva k projektu Rozšíření a zhodnocení přístrojového vybavení Institutu environmentálních
technologií

 
Oddelovac

Institut environmentálních technologií získá nové přístrojové vybavení

Ostrava, 29. října 2015 – Institut environmentálních technologií realizuje od začátku letošního roku projekt s názvem Rozšíření a zhodnocení přístrojového vybavení Institutu environmentálních technologií, který je podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) částkou 17,98 milionů korun. Účelem projektu je zlepšit podmínky pro výzkum a vývoj prostřednictvím pořízení nebo rozvoje výzkumných infrastruktur podpořeného centra výzkumu a vývoje. Ke specifickým cílům projektu patří zvýšení kvality VaVcentra s kvalitními výzkumnými týmy, která má slibný potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků, a to posílením následujících výzkumných aktivit: výzkum anaerobních biotechnologických procesů přeměny bioodpadů; výzkum procesů čištění odpadních plnů; výzkum materiálového využití tuhých zbytků; výzkum důsledků dlouhodobého působení znečištěného prostředí na organismy; výzkum dopadů kontaminace prostředí na změny v biodiverzitě; výzkum dopadu změn klimatických podmínek na fotosyntetickou aktivitu rostlin a výzkum adsorpce z kapalného prostředí. Dále se jedná o posílení kvality a rychlosti transferu technologií a znalostí do praxe a posílení spolupráce s aplikační sférou, zároveň zpětné posílení přenosu nových poznatků z aplikační sféry do výzkumného procesu a vzdělávací činnosti. A v neposlední řadě jde o posílení výzkumných kapacit centra s pozitivním dopadem na stávající a budoucí výzkumné pracovníky centra se zkušenostmi z VaV projektů a spolupráce s aplikační sférou.

Kontaktní osoba:
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Ředitelka IET
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: +420 597 327 300

Oddelovac

5. Česko – polský doktorský seminář

Datum konání: 27. 11. 2015


Místo konání: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Institut environmentálních technologií, zasedací místnost 3.04


V pátek 27. 11. 2015 proběhl v prostorách Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO již 5. Česko-polský doktorský seminář s názvem „Materiály, jejich charakterizace a použití v katalýze a fotokatalýze“.  Seminář zahájil prorektor pro vědu a výzkum VŠB-TUO prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Po té vystoupili v rámci 24 přednášek studenti doktorského studia z Jagellonské univerzity v Krakově, Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu, Univerzity Pardubice a VŠB-TUO. Ve svých příspěvcích představili témata svých prací zaměřených na aplikace katalytických a fotokatalytických procesů při ochranu životního prostředí a produkci obnovitelných zdrojů energie. Byly diskutovány teoretické i praktické poznatky z oblasti výzkumu a podpořena vzájemná mezinárodní spolupráce. Semináře se zúčastnilo 42 osob, z toho 22 bylo z Polska.

Hlavními hosty byli:

 • prof. Dr. hab. Andrzej Kotarba, prof. Dr. hab. Piotr Kustrowski a Dr hab. Lucjan Chmielarz z Jagellonské univerzity v Krakově
 • prof. Dr. hab. Janusz Ryczkowski z Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu
 • doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. z Univerzity Pardubice

Dalšími účastníky z řad zahraničních hostů a studentů, působících na odborné stáži na IET, byli:

 • Dr. María de los Milagros Ballari (Národní univerzita Littoral v Santa Fé, Argentina)
 • Ing. Pengwei Huo, Ph.D. (Univerzita Jiangsu, Čína)
 • Ing. Federico Salvadores (Národní univerzita Littoral v Santa Fé, Argentina)
 • Ing. Georgina Wu (Griffith univerzita v Brisbane, Austrálie)


Seminář finančně podpořil prorektor pro vědu a výzkum prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. v rámci  konsorcia PROGRES 3.

cesko polsky

 Oddelovac

 Tisková zpráva o ukončení start up fáze projektu OP VaVpI Institut environmentálních technologií

 Oddelovac

 

 

 

Prof. Mark H. Rümmeli