Ukončené absolventské práce

2017

Disertační práce

Absolvent: Ing. Marcel Šihor
Název: Fotokatalytický rozklad oxidu dusného
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Studijní program: Procesní inženýrství
   

Diplomové práce

Absolvent: Bc. Jana Fojtášková
Název: Extrakce surového kaprolaktamu
Vedoucí práce: Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
Studijní program: Environmentální a chemické inženýrství
   

Bakalářské práce

Absolvent: Martina Šindlářová
Název: Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanokompozitů g C3N4/TiO2 připravených nekonvenční metodou
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
   
Absolvent: Gabriela Klimšová
Název: Možnosti zpracování odpadů ze stravovacích zařízení metodou anaerobní digesce v laboratorních podmínkách
Vedoucí práce: Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
   
Absolvent: Tomaš Kiška
Název: Optimalizace přípravy kobaltových katalyzátorů nanesených na strukturované nosiče pro katalytický rozklad oxidu dusného
Vedoucí práce: Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
   
Absolvent: Dominika Marková
Název: Příprava a charakterizace nanostruktur grafitizovaného C3N4 a TiO2 pro rozklad oxidu dusného
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
   
Absolvent: Lucie Jarolímová
Název: Studium přípravy oxidů kovů na bázi Ti a Zr pomocí přetlakových a superkritických tekutin využitelných k redukci znečištění životního prostředí
Vedoucí práce: Ing. Ivana Troppová, Ph.D.
   

2016

Disertační práce

Absolvent: Ing. Romana Švrčinová
Název: Zpracování jemnozrnných odpadů z metalurgie a energetiky
Vedoucí práce: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Studijní program: Tepelná technika a paliva v průmyslu
   

Diplomové práce

Absolvent: Bc. Marek Solný
Název: Fotokatalytická degradace oxidu dusnatého na tenkých filmech TiO2 dopovaného různým obsahem ceru
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství
   
Absolvent: Bc. Ondřej Smolen
Název: Analýza dlouhodobých trendů znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji
Vedoucí práce: RNDr. Jan Bitta, Ph.D.
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství
   
Absolvent: Bc. Zuzana Fedičová
Název: Vyhodnocení atmosférické depozice těžkých kovů v Ostravsko-Karvinské aglomeraci s využitím biomonitoringu mechů
Vedoucí práce: Ing. Irena Pavlíková
Studijní program: Chemické a environmentální inženýrství
   

Bakalářské práce

Absolvent: Tomáš Prostějovský
Název: Vliv přípravy oxidů kovů na bázi titanu a zirkonu pomocí přetlakových a superkritických tekutin na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
   
Absolvent: Aneta Smýkalová
Název: Aplikace procesu pyrolýzy při zpracování vybraných potravinářských odpadů
Vedoucí práce: Ing. Barbora Grycová, Ph.D.
   
Absolvent: Tomáš Glac
Název: Výzkum procesu suché anaerobní digesce v poloprovozních podmínkách
Vedoucí práce: Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
   
Absolvent: Ondřej Kořenek
Název: Analýza dat z imisního monitoringu Věřňovice
Vedoucí práce: RNDr. Jan Bitta, Ph.D.
   
Absolvent: Radka Plačková
Název: Analýza emise volatilních látek rostlinami a selekce vhodných druhů pro výsadbu v městských aglomeracích znečištěných regionů
Vedoucí práce: Mgr. Martina Vráblová
   

2015

 

Disertační práce

Absolvent: Ing. Žaneta Chromčáková
Název: Optimalizace obsahu cesia ve směsných kobaltových oxidech pro katalytický rozklad N2O
Vedoucí práce: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D
Studijní program: Procesní inženýrství
   
Absolvent: Ing. Lenka Kuboňová
Název: Surface activation of ordered mesoporous silica materials by cobalt and rhodium
Vedoucí práce: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D
Studijní program: Nanotechnologie
   

Diplomové práce

Absolvent: Ing. Draštíková Veronika
Název: Studium katalyzátorů pro rozklad oxidů dusíku
Vedoucí práce: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Studijní program/obor: Procesní inženýrství / Chemické Inženýrství
   
Absolvent: Ing. Miroslava Edelmannová
Název: Vliv metody přípravy oxidu zinečnatého na fotokatalytický rozklad hydroxidu amonného
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D
Studijní program/obor: Procesní inženýrství / Chemické Inženýrství
   
Absolvent: Ing. Barbora Dračáková
Název: Příprava nanostrukturovaných oxidů kovů na bázi titanu a ceru pomocí přetlakových a superkrityckých tekutin
Vedoucí práce: Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
Studijní program/obor: Procesní inženýrství / Chemické Inženýrství
   

Bakalářské práce

Absolvent: Kristýna Plánková
Název: Přímé stanovení kovů v popílku ze spalování odpadu metodou AAS
Vedoucí práce: Ing. Irena Pavlíková
   
Absolvent: Lukáš Polách
Název: Příprava nanostrukturovaného TiO2 využitelného pro snižování znečištění životního prostředí
Vedoucí práce: Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
   
Absolvent: Nicolle Kulíšková
Název: Letová měření znečištění ovzduší s využitím UAV
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   
Absolvent: Helena Majevská
Název: Fyzikální a chemické metody čištění odpadních vod s obsahem kyanidů
Vedoucí práce: Ing. Irena Pavlíková
   
Absolvent: Eva Samcová
Název: Kombinace pozemních a letových měření atmosférického aerosolu
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   
Absolvent: David Šimek
Název: Možnosti stabilizace vápenných solí a aktivního uhlí jako produktu spalování nebezpečných odpadů
Vedoucí práce: Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
   

2014

 

Disertační práce

Absolvent: Ing. Petra Matějková
Název: Hydrokeramika jako alternativní nízkoenergetický pojivový systém
Vedoucí práce: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Studijní program/obor: Metalurgie/Tepelná technika a paliva v průmyslu
   

Diplomové práce

Absolvent: Ing. Tereza Bílková (Taušková)
Název: Adsorpce CO2 na aktivním uhlí
Vedoucí práce: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D
Studijní program/obor: Procesní inženýrství / Chemické Inženýrství
   
Absolvent: Ing. Nela Ambrožová
Název: Vliv modifikování oxidu titaničitého cerem na fotokatalytický rozklad hydroxidu amonného
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Studijní program/obor: Procesní inženýrství / Chemické Inženýrství
   
Absolvent: Ing. Klára Vágnerová
Název: Fotokatalytický rozklad oxidu dusného na tenkých filmech TiO2 připravených prostřednictvím
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Studijní program/obor: Procesní inženýrství / Chemické Inženýrství
   
Absolvent: Ing. Marie Natšinová
Název: Příprava a charakterizace zlatých nanočástic a studium jejich katalytické aktivity
Vedoucí práce: Ing. Gabriela Kratošová
Studijní program/obor: Nanotechnologie
   

Bakalářské práce

Absolvent: Radka Nováková
Název: Možnosti stabilizace tuhých produktů po spalování nebezpečných odpadů
Vedoucí práce: Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.