Služby

Analytické práce


Chromatografické metody:

Sledování interakcí enzymů, proteinů, proteomika, stanovení pesticidů, hormonů a PCB ve vodách metodou rezonance povrchového plasmonu (SPR imaging)

Spektrofotometrická stanovení (např. celkové kyanidy, amoniakální dusík, dusičnany, dusitany, celkového dusíku, fosfor, fosfáty)

Stanovení biologické a chemické spotřeby kyslíku (BSK5 a CHSK)

Energetická charakterizace paliv a odpadních materiálů:

  • Termogravimetrická analýza (stanovení vlhkosti, obsahu popela, prchavé hořlaviny, fixního uhlíku a přibližné hodnoty teploty vznícení) pevných vzorků i kapalin
  • Stanovení hodnoty spalného tepla pevných a kapalných odpadů a paliv - akreditovaná zkouška
  • Stanovení základního elementárního složení (C, H, S, N, O)
  • Stanovení forem organického a anorganického uhlíku

Stanovení kovů v kapalných (vody, výluhy) i pevných vzorcích atomovou absorpční spektroskopií (atomizace plamenem i v grafitové kyvetě); všechny běžné kovy mimo Hg

Stanovení prvkového složení v rozsahu Na až U metodou rentgenové fluorescence. Chemické složení popelovin, plastů, pevných a práškových materiálů, kapalin včetně olejů

Izotachoforetické stanovení iontů ve vodných vzorcích

Určení specifického povrchu, objemu a distribuce velikosti pórů pevných látek v oblasti mikropórů a mesopórů  CENÍK

HPLC Shimadzu, detektory UV-VIS + fluorescence

Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací Thermo Nicolet iS10 – Kvalitativní analýza pevných a kapalných vzorků

Charakterizace katalyzátorů a sorbentů - množství redukovatelných a oxidovatelných složek, množství a síla kyselých a bazických center

Určení skeletální hustoty pevných látek heliovým pyknometrem

Měření kvantové účinnosti polovodičových materiálů

Identifikace fázového složení krystalických látek

Zkoušky objemové stability látek v souladu s certifikovanou metodikou

Zkoušky pevnosti materiálů v tlaku a v ohybu

Měření hluku

Procesní zkoušky

Stanovení účinnosti katalyzátorů pro katalytickou oxidaci VOC, selektivní katalytickou redukci NOx amoniakem, katalytický rozklad N2O

Stanovení fotokatalytické aktivity polovodičových materiálů podle mezinárodní normy ISO 22197-1 – Degradace NO

Stanovení účinnosti adsorbentů v plynné a kapalné fázi

Posouzení deaktivace katalyzátorů

Stanovení účinnosti fotokatalyzátorů pro fotokatalytický rozklad N2O, fotokatalytickou rozklad metanolu (v kapalné fázi), katalytickou redukci CO2 (v kapalné i v plynné fázi).

Poloprovozní spalovací zkoušky odpadů s on line analýzou znečišťujících látek CO2, O2, CO, NO, NO2, N2O a SO2 s možností odběru vzorků pro zajištění analýzy  HCl, HF, těžkých kovů a PCDD/F

Pyrolýzní zkoušky paliv, biomasy, odpadů a jiných materiálů

Ověřovací zkoušky produkce bioplynu při mokrém, polosuchém nebo suchém procesu anaerobní digesce

Letová bezpilotní měření kvality ovzduší

Testy anaerobní digesce – (ko)fermentace

Studie, výpočty a modelování

Chemicko-inženýrské výpočty:

Modelování šíření polutantů v životním prostředí

Modelování emisně-imisních vztahů a hlukových zátěží, Geografické informační systémy

Studie, posudky, poradenství v oblasti životního prostředí (odpady, ovzduší, voda, energetika),

 

Pro studenty a výzkumné pracovníky nabízíme využití přístrojového vybavení v režimu otevřeného přístupu zdarma

Infrastruktury   logo

Technický a obchodní manažer           
Ing. Roman Kuča, Ph.D.     
597327305     
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.