Reference

Analytické práce

Téma: Analýza sorbentů na obsah dehtu   
Firma: Bekaert Bohumín
Doba řešení: 2018
   
Téma: Stanovení olova v procesní vodě
Firma: JSB Diabolo a. s.
Doba řešení: 2018
   
Téma: Stanovení znečišťujících látek v ovzduší
Firma: Envitech Bohemia, s.r.o.
Doba řešení: 2018
   
Téma: Analýza nízkých koncentrací benzenu v emisích z odvalů
Firma: TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o.
Doba řešení: 2018
   
Téma: Provedení SPR analýzy
Firma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Doba řešení: 2018
   
Téma: RTG fluorescenční analýza strusek
Firma: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Doba řešení: 2018
   
Téma: Analýza paliv a úsad z teplosměnných ploch spalovacího zařízení
Firma: Kompala, a. s.
Doba řešení: 2018
   
Téma: Stanovení heliové hustoty a RTG práškové difrakce
Firma: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Doba řešení: 2017
   
Téma: Fázová analýza
Firma: Refrasil, s.r.o.
Doba řešení: 2017
   
Téma: Stanovení koncentrace NO, NO2 v plynných vzorcích
Firma: Plasma Services CZ, spol. s r.o.
Doba řešení: 2017
   
Téma: Analýza nízkých koncentrací benzenu v emisích z odvalů
Firma: Technické Služby Ochrany Ovzduší Ostrava spol. s r. o.
Doba řešení: 2017
   
Téma: Stanovení prvkového složení vzorků
Firma: Refrasil s.r.o.
Doba řešení: 2017
   
Téma: Monitoring aniontů v prašném spadu v obcích
Firma: Envitech CZ
Doba řešení: 2017
   
Téma: Stanovení palivářských charakteristik olejů
Firma: Air Products s.r.o.
Doba řešení: 2017
   
Téma: Stanovení prvkového složení provozních vzorků
Firma: BorsodChem s.r.o.
Doba řešení: 2017
   
Téma: Stanovení forem uhlíku v sorbentech
Firma: Bekaert Bohumín, s.r.o.
Doba řešení: 2017
   
Téma: Monitoring prašného znečištění ovzduší obcí
Firma: Envirta CZ, s.r.o.
Doba řešení: 2017
   
Téma: Stanovení palivářských charakteristik dehtů a jejich chování za vysokých teplot
Firma: Deza a.s.
Doba řešení: 2017
   
Téma: Akreditované stanovení PAU v ovzduší
Firma: Obec Nošovice
Doba řešení: 2017
   
Téma: Akreditované stanovení PAU v ovzduší
Firma: Obec Nižní Lhoty
Doba řešení: 2017
   
Téma: Stanovení výtěžků methanu a vodíku z různých energeticky hodnotných vedlejších produktů
Firma: Conformity s.r.o.
Doba řešení: 2017
   
Téma: Soubory testů – bioplyn z digestátu apod.
Firma: Conformity s.r.o.
Doba řešení: 2016
   
Téma: Analýzy nízkých koncentrací benzenu v emisích z odvalů
Firma: TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA s.r.o.
Doba řešení: 2015-2017
   
Téma: Příprava trubiček s tenaxovou náplní, chemická analýza a vyhodnocení dat
Firma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Doba řešení: 2016
   
Téma: Analýza benzo(a)pyrenu v PM10 akreditovaně
Firma: ENVITECH Bohemia s.r.o.
Doba řešení: 2016
   
Téma: Analýza porovnání membránových technologií
Firma: Úpravna vody Želivka
Doba řešení: 2016
   
Téma: Měření složení a teploty spalin
Firma: ZOO Ostrava, P.O.
Doba řešení: 2016
   
Téma: Provedení RTG práškové difrakce granátů, stanovení hustoty granátů metodou He-hustoměru
Firma: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Doba řešení: 2016
   
Téma: TGA analýzy, testy vlivu teploty a času na vlastnosti dehtu
Firma: Deza a.s.
Doba řešení: 2016
   
Téma: Rozbory vzorků plynu v plynovém chromatografu
Firma: VVUÚ a.s.
Doba řešení: 2016
   
Téma: Kvalitativní a kvantitativní fázové složení vzorků surovin
Firma: Refrasil, s.r.o.
Doba řešení: 2016
   
Téma: XRD a XFR analýzy
Firma: Precheza a.s.
Doba řešení: 2016
   
Téma: Analýza vzorků alternativního paliva na spalné teplo
Firma: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Doba řešení: 2016
   
Téma: Oceňování kvality uhlí  plastometrickými ukazateli
Firma: OKD, a.s.
Doba řešení: 2006 – 2016
   
Téma: Hodnocení parametrů ŽB produktů
Firma: Capital Refractories s.r.o.
Doba řešení: 2015
   
Téma: Analytické práce v oblasti hodnocení paliv a odpadů
Firma: Viadrus a.s.
Doba řešení: 2015
   
Téma: Analytické práce v oblasti hodnocení paliv a odpadů Téma: Studie posouzení příčin spékavosti hnědého uhlí na kotli VSB ECO včetně laboratorního posouzení vybraného typu uhlí
Firma: Viadrus a.s.
Doba řešení: 2014
   
Téma: Stanovení CH4, H2, H2S, uhlovodíky C2-C4, NH3
Firma: Yeti Energo a.s.
Doba řešení: 2014
   
Téma: Materiálové zkoušky keramických vzorků
Firma: Seeif Ceramic, a.s.
Doba řešení: 2014-2015
   
Téma: Hodnocení chemických a mechanických parametrů surovin pro přípravu žárovzdorných kelímků
Firma: CapitalRefractories s.r.o.
Doba řešení: 2014
   
Téma: Hodnocení parametrů ŽB produktů
Firma: CapitalRefractories s.r.o.
Doba řešení: 2014
   
Téma: Analýza směsi plynů
Firma: BorsodChem s.r.o.
Doba řešení: 2014
   

Procesní zkoušky

Téma: Rozdestilování vzorku oleje
Firma: FluxTech s.r.o.
Doba řešení: 2018
   
Téma: Stanovení zbytkové produkce bioplynu a methanu sedimentu
Firma: LABTECH s.r.o.
Doba řešení: 2018
   
Téma: Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu vzorků odvodněný kal TEVA a extrahované cibule narcisů
Firma: Teva Czech Industries, s.r.o.
Doba řešení: 2018
   
Téma: Ověření vlivu enzymu Ligno na anaerobní produkci bioplynu a methanu odpadu ze zpracování cigaretového papíru
Firma: Vítkovská zemědělská s.r.o.
Doba řešení: 2018
   
Téma: Ověření vlivu tří různých přípravků na měrnou produkci bioplynu a methanu anaerobní digescí (SEKOL JENOR BIOPLYN, Alltech DIGEST P3, METGEN METZYME® Cellulase)
Firma: ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.
Doba řešení: 2018
   
  Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu biologického substrátu pro bioplynové stanice
Firma: ENRESS s.r.o.
Doba řešení: 2018
   
Téma: Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu vzorků vináza a TF VERAMARIN
  Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu substrátů sója po zpracování a biokompost
  Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu substrátu suché slupky kukuřice
  Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu substrátu vináza z výroby droždí
Firma: CONFORMITY s.r.o.
Doba řešení: 2018
   
Téma: Spalovací zkouška směsí paliv rdf/uhlí a rdf/biomasa pro OZO Ostrava
Firma: OZO Ostrava s.r.o.
Doba řešení: 2018
   
Téma: Nanočástice pro úpravu pitné vody
Firma: NanoZone s.r.o.
Doba řešení: 2018
   
Téma: Návrh prototypu domovní ČOV pro 3 – 10 E.O.
  Testování a optimalizace domovní ČOV
Firma: SINEKO Engineering s.r.o.
Doba řešení: 2018
   
Téma: Zhodnocení aktivity katalyzátoru pro snižování koncentrace amoniaku ve spalinách
Firma: Ranido s.r.o.
Doba řešení: 2018
   
Téma: Optimalizace strukturovaných katalyzátorů na bázi V2O5 a TiO2 na nosiči z keramické pěny pro selektivní katalytickou redukci NOx
Firma: VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství
Doba řešení: 2018
   
Téma: Vývoj pojivového systému metodou sol-gel
Firma: I.P.C. Refractories spol. s r.o.
Doba řešení: 2018
   
Téma: Optimalizace strukturovaných katalyzátorů na bázi V2O5 a TiO2 na nosiči z keramické pěny pro selektivní katalytickou redukci NOx
Firma: VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství
Doba řešení: 2017
   
Téma: Zhodnocení aktivity katalyzátoru pro snižování koncentrace amoniaku ve spalinách.
Firma: Ranido s.r.o.
Doba řešení: 2017
   
Téma: Vývoj pojivového systému metodou sol-gel
Firma: I.P.C. Refractories spol. s r.o.
Doba řešení: 2017
   
Téma: Spalovací zkoušky směsi RDF/uhlí, biomasa pro OZO Ostrava, s.r.o.
Firma: OZO Ostrava s.r.o.
Doba řešení: 2017
   
Téma: Spalovací zkouška směsi TAP/uhlí pro Teplárnu České Budějovice
Firma: Teplárna České Budějovice a.s.
Doba řešení: 2017
   
Téma: OKK Koksovny
Firma: Briketace jemných podílů koksového prachu – návrh, zhotovení a zhodnocení kvality briket pro otopové účely
Doba řešení: 2016
   
Téma: Testování katalyzátorů RENOx
Firma: BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Doba řešení: 2016
   
Téma: Testování katalyzátorů
Firma: Ranido s.r.o.
Doba řešení: 2016
   
Téma: Výzkum kinetického průběhu selektivní katalytické redukce NOx s využitím strukturovaných katalyzátorů na bázi V2O5 a TiO2 na nosiči z keramické pěny
Firma: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Doba řešení: 2016-2017
   
Téma: Stanovení příčin deaktivace katalyzátorů
Firma: BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Doba řešení: 2016
   
Téma: Fyzikální modelování procesu semikontinuální polosuché anaerobní digesce organické (podsítné) frakce tuhého komunálního odpadu a základní návrh kontejnerového
anaerobního bioreaktoru
Firma: Agro – Eko s.r.o.
Doba řešení: 2014 – 2015
   
Téma: Vývoj žárobetonových hmot
Firma: Teplotechna Ostrava a.s.
Doba řešení: 2014-2015
   
Téma: Využití energetického potenciálu izolačních materiálů ve formě odpadu pro podporu procesu separace hliníkových vodičů na hliník a izolační materiál
Firma: Modit, spol. s r.o.
Doba řešení: 2014-2015
   
Téma: Stanovení potenciálu zbytkového metanu ve vzorku digestátu
Firma: Labtech s.r.o.
Doba řešení: 2015
   
Téma: Expertní, výzkumná a inženýrská činnost související s realizací pyrolýzního zařízení zpracovávajícího plasty příp. pneumatiky a vyrábějícího prostřednictvím kogeneračního jednotky
elektrický proud a teplo
Firma: Flídr s.r.o.
Doba řešení: 2015
   
Téma: Návrh, dodávka a instalace systému pro kontinuálno měření emisí pro kotel K14 po jeho odsíření
Firma: Envirmine s.r.o
Doba řešení: 2015
   
Téma: Pyrolýzní  rozbor vzorků černého uhlí s hodnocením materiálové bilance a kvality plynné fáze
Firma: Cernin s.r.o.
Doba řešení: 2015
   
Téma: Pyrolýza tonerových kazet
Firma: SPS-CZ, a.s.
Doba řešení: 2015-2016
   
Téma: Vývoj a implementace sol-gel pojivového systému
Firma: I.P.C. Refractories, spol. s r.o.
Doba řešení: 2015-2017
   
Téma: Pyrolýzně-plazmové zkoušky odpadů TŽ
Firma: Třinecké železárny a.s
Doba řešení: 2014-2015
   
Téma: Vývoj žárobetonových hmot
Firma: Teplotechna Ostrava a.s.
Doba řešení: 2014
   
Téma: Návrh zařízení pro testování katalyzátorů pro oxidaci těkavých organických látek
Firma: Elvac Ekotechnika s.r.o.
Doba řešení: 2014-2015
   
Téma: Snížení obsahu kyanidů v odpadních vodách produkovaných ve společnosti Deza a.s.
Firma: Deza a.s.
Doba řešení: 2014-2015
   

Studie, výpočty, modelování

Téma: Studie rozptylu znečišťujících látek v ovzduší pro oblast Ostravy a Karviné
Firma: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Doba řešení: 2018
   
Téma: Studie pro posouzení možného zdravotního rizika při aplikacích nanonátěrů FN® ve vztahu k platné legislativě a normám
Firma: Nano4People
Doba řešení: 2017
   
Téma: Validace senzorických měření kvality ovzduší
Firma: Envitech Bohemia s.r.o.
Doba řešení: 2017
   
Téma: Poradenské služby k parní destilaci esenciálních olejů z technického konopí
Firma: BioVita Group s.r.o.
Doba řešení: 2017
   
Téma: Studie předpokládaného vývoje emisních limitů pro spalování uhlí, spoluspalování uhlí s TAP a spalování TAP v dlouhodobém horizontu
Firma: Teplárna České Budějovice a.s.
Doba řešení: 2017
   
Téma: Zpráva BAT
Firma: SITA CZ, a.s.
Doba řešení: 2015-2016
   
Téma: Posudek ke studii proveditelnosti
Firma: Technické služby Havířov a.s.
Doba řešení: 2016
   
Téma: Výpočet hluku pro hlukovou studii pro oblast měst Most a Litvínov
Firma: Accendo – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.
Doba řešení: 2016-2017
   
Téma: Studie proveditelnosti pro systém nakládání s komunálním odpadem na území Statutárního města Opavy
Firma: Statutární město Opava
Doba řešení: 2016
   
Téma: Výpočet povrchových teplot – kondenzační věž Precheza a.s.
Firma: Teso s.r.o.
Doba řešení: 2015-2016
   
Téma: Práce na vytvoření a udržování systému řízení kvality ovzduší města Olomouce
Firma: Statutární město Olomouc
Doba řešení: 2015-neurčito
   
Téma: Posouzení kvality a environmentální bezpečnosti vzorků briket TŽ
Firma: Třinecké železárny a.s.
Doba řešení: 2016
   
Téma: Vyhodnocení MPZ pro účely akreditace laboratoře
Firma: Enviform a.s.
Doba řešení: 2016
   
Téma: Posouzení korozního napadení kotle Viadrus
Firma: Viadrus a.s.
Doba řešení: 2015
   
Téma: Návrh opatření pro zabránění nebo minimalizaci koroze ploch
Firma: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Doba řešení: 2015
   
Téma: Přednáška s diskuzí na téma „Současné požadavky na kvalitu koksu v metalurgii výroby železa a slévárenství“                                                                                                      
Firma: OKK Koksovny
Doba řešení: 2015
   
Téma: Zpracování posudku k problematice dělitelnosti při výstavbě nové BOF
Firma: Arcelor Mittal Ostrava a.s.
Doba řešení: 2014-2015
   
Téma: Studie výtěžnosti a účinnosti vypírání benzenových uhlovodíků z koksárenského plynu  
Firma: Arcelor Mittal Ostrava a.s.
Doba řešení: 2014-2015
   
Téma: Zpracování referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREFII
Firma: SPF Group, s.r.o.
Doba řešení: 2015
   
Téma: Výpočet křivky ohřevu KK (12 hodin) po vyzdění nové vyzdívky
Firma: Vítkovice Steel a.s.
Doba řešení: 2014
   
Téma: Bezjádrové formování + výroba tekutého kovu
Firma: Viadrus a.s.
Doba řešení: 2014
   
Téma: Ekotoxikologické posouzení briket z TŽ
Firma: Třinecké železárny a.s
Doba řešení: 2014-2015
   
Téma: Výpočet křivky ohřevu KK (8 hodin) po teplé výměně dna
Firma: Evraz Vítkovice Steel s.r.o.
Doba řešení: 2014
   
Téma: Rozptylová studie pro město Opava, část B
Firma: Statutární město Opava
Doba řešení: 2014-2015
   
Téma: Plán udržitelné městské mobility Opava, analytická a návrhová část
Firma: Udimo s.r.o.
Doba řešení: 2014
   
Téma: Zpracování odborné expertízy „Ekonomicko-efektivní způsoby využití těžkých polyaromatických úsad“ z technologií Deza a.s.
Firma: Deza a.s.
Doba řešení: 2014-2015