Věda a výzkum

 

Výzkum energetického využití odpadů (VP1)

Výzkumný program zaměřený na jednotlivé technologické postupy (oxidační, plazmové, redukční, anaerobní) energetického a materiálového využití dále nevyužitelných, zejména směsných odpadů. Výzkumný program disponuje komplexním souborem moderních laboratoří, které zahrnují tři poloprovozní haly, kde jsou situovány spalovací pece včetně suchého čištění spalin, modulové zařízení s plazmovým reaktorem a fermentory různého měřítka.  Činnost v rámci výzkumného programu zahrnuje výzkum technologických postupů energetického zpracování odpadů s důrazem na zvyšování bezpečnosti těchto postupů, snižování jejich negativního vlivu na složky životního prostředí, zvyšování jejich energetické účinnosti, snižování ekonomické náročnosti, dále výzkum anaerobních biotechnologických procesů přeměny bioodpadů, výzkum vlastností spalitelných a anaerobně rozložitelných odpadů a posuzování vlivů termických metod energetického využití odpadů na životní prostředí. Výzkumný program je řešen na VŠB-Technické univerzitě v Ostravě.

Výzkum technologií odstraňování produktů z energetického využití odpadů (VP2)

Výzkumná činnost je orientována především na snižování environmentální zátěže cizorodými látkami ve všech složkách životního prostředí, na výzkum a optimalizaci technologií čištění odpadních plynů a vod, technologií pro snižování cizorodých látek ve starých ekologických zátěžích, na technologie zpracování odpadních produktů z energetického využití odpadů, na výzkum využití prostředků modelování jako podpůrného nástroje při posuzování kvality ovzduší, možností snižování imisní zátěže a výzkum modelování hluku. K dispozici je moderní laboratorní, analytické a softwarové zázemí pro výzkum katalytických a adsorpčních metod čištění odpadních plynů, chemické analýzy vod a výzkum přenosu znečištění z technologií do prostředí. Výzkumný program je řešen na VŠB-Technické univerzitě v Ostravě.

Výzkum dopadů environmentálních technologií na životní prostředí (VP3)

Výzkumná činnost je zaměřena na studium dopadů průmyslových odpadových technologií na přírodní prostředí. Jednotlivými aktivitami projektu je sledován charakter znečišťování vody, ovzduší a jeho dopad na živou i neživou složku prostředí. Hlavním předmětem studia jsou takové technologie zpracování nerecyklovatelných odpadů, u kterých je reálné energetické využití jejich tepelného obsahu. Výzkum spočívá ve fyzikálních, chemických, eko-toxikologických a geno-toxikologických analýzách složek životního prostředí, především ovzduší, vody i půdy. Výstupem projektu je kvalitativní i kvantitativní popis dopadu xeno-biotik na složky životního prostředí a návrhy na možná opatření ke zmírnění negativních dopadů s ohledem na trvalou udržitelnost. Výzkumný program je řešen na Ostravské univerzitě v Ostravě.