Řešené projekty v roce 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt:          Institut environmentálních technologií - excelentní výzkum
Číslo projektu: OP VVV Excelentní výzkum, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000853, doba řešení: 1. 11. 2018  31. 10. 2022
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Projekt: Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů
Číslo projektu: OP VVV DMS pro ITI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008419, doba řešení: 1.7.2018 – 31.12.2022
Řešitel: VŠB-TUO, Institut environmentálních technologií
Spoluřešitelé:     DEKONTA a.s., GASCONTROL s.r.o., UNIKASSET s.r.o. a TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA s.r.o.
   
Projekt: ENREGAT – Energy Waste Recovery and Gas Treatment
Číslo projektu: Velké výzkumné infrastruktury LM2018098, doba řešení: 1.1.2019 – 31.12.2022
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Projekt: Syntéza iontových kapalin v mikrovlnném reaktoru
Číslo projektu: TRIO FV10089, doba řešení: 2016-2020
Řešitel: RNDr. Vladimír Kysilka, CSc. - VUAB Pharma, a.s.
Spoluřešitelé: Ing. Milan Maxa -TECHEM CZ s.r.o., prof. Ing. L. Obalová, Ph.D., IET, VŠB-TUO 
   
Projekt: Eliminace emisí z odpadního vzduchu metodou fotochemické oxidace
Číslo projektu: TRIO FV10674, doba řešení: 2016-2019
Řešitel: Ing. Luboš Zápotocký - DEKONTA, a.s.
Spoluřešitel: prof. Ing. K. Kočí, Ph.D.
   
Projekt: Nová nízkonákladová technologie po katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje
Číslo projektu: OP PIK - APLIKACE I., CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522
Řešitel: Ing. Petr Jirsa, Ph.D.- SMS CZ, s.r.o.
Spoluřešitel: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
   
Projekt: Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistentních organických látek využitím odpadního sorbentu
Číslo projektu: OP PIK - APLIKACE I. : CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523
Řešitel: Ing. Petr Jirsa, Ph.D. - SMS CZ, s.r.o.
Spoluřešitel: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
   
Projekt: Technologie torrefikace pro malé a mobilní jednotky
Číslo projektu: OP PIK Aplikace III: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010290, doba řešení
Řešitel: Ing. Petr Jirsa, Ph.D. - SMS CZ s.r.o.
Spoluřešitel: Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
   

Grantová agentura České republiky

Projekt: Nanostruktury grafitizovaného nitridu uhlíku dopovaného nekovovými prvky pro fotokatalytické reakce
Číslo projektu: 19-15199S, doba řešení 2019-2021
Řešitel: prof. Ing.Praus Petr, Ph.D.
   
Projekt: Pokročilá analýza vztahu mezi optickými/elektronovými/texturními/strukturními vlastnostmi dopovaných TiO2 materiálů a jejich aktivitou ve fotokatalýze
Číslo projektu: 17-20737S, doba řešení 2017-2019
Řešitel: Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Spoluřešitel: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
   
Projekt: Oxidické katalyzátory pro rozklad NO bez použití redukčního činidla
Číslo projektu: 18-19519S, doba řešení 2018 - 2020
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Spoluřešitel: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.  – Ing. Květa Jirátová CSc.
   

Technologická agentura České republiky

Projekt:

Aerobní – anaerobní mobilní kontejnerový rotační bioreaktor

Číslo projektu: Epsilon TH03020064, doba řešení 2018 – 2020
Řešitel: Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
Spoluřešitelé: Zemědělský výzkum, spol. s r.o. - RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
DANE – ZAM s.r.o. - Marta Němcová
   
Projekt: Eliminace trichloretylenu z výroby síranu amonného (zkráceně ELTRIS)
Číslo projektu: TH04030008, doba řešení 2019 - 2022
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Spoluřešitel: Spolana a.s.
   
Projekt: Nové progresivní mobilní jednotky pro termickou degradace odpadu
Číslo projektu: Epsilon TH02010268, doba řešení 2017-2019
Řešitel: SMS CZ, s.r.o. - Ing. Petr Jirsa, Ph.D.
Spoluřešitelé: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. – ing. Václav Veselý, CSc.
  doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
   
Projekt: Výzkum a vývoj zařízení pro separaci amoniaku z koksárenských odpadních vod
Číslo projektu: Epsilon TH02030535, doba řešení 2017-2019
Řešitel: prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Spoluřešitelé: ZVU Engineering a.s. - Ing. Jan Mikulec, CSc.
   

Mezinárodní projekty

Projekt: AIR TRITIA - Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí regionu TRITIA
Číslo projektu: Interreg Central Europe, květen 2017- květen 2020
Řešitel: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   
Projekt: CLAIRO - Clean air and climate adaptation in Ostrava and other cities
Číslo projektu: Urban Innovative Actions UIA03-123, doba řešení: 1. 11. 2018 - 31. 10. 2021
Řešitel: Statutární město Ostrava
Spoluřešitelé: VŠB-TUO, IET (Mgr. Jiří Bílek, Ph.D.), Moravskoslezský kraj, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Palackého, Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z.ú
   
Projekt: Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Production Building
Číslo projektu: CA16106, doba řešení: 2017-2021
Řešitel: Dr Guoqiang Zhang, Aarhus University, Denmark
Spoluřešitel: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D., IET, VŠB-TUO
   
Projekt: Vývoj fotokatalyzátorů na bázi nanostrukturovaných vrstevnatých podvojných hydroxidů pro fotokatalyktickou redukci oxidu uhličitého v přítomnosti UV (UVC UVA) záření
Číslo projektu: 8J19UA041, doba řešení 2019 - 2020
Řešitel: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Spoluřešitel: Chuiko Institute of Surface Chemistry of NASU
   

Projekty studentské grantové soutěže

Projekt:  Termické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí V
Číslo projektu: SP2019/91, doba řešení 2019
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   

Zapojení pracovníků centra do projektů řešených jinými pracovišti VŠB-TUO

Projekt: Kombinovaná sanace vod kontaminovaných rozpustnými aditivy paliv využívajících nanotechnologie
Číslo projektu: TH02030938
Řešitel: Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o.; Výzkumné energetické centrum (ENET)
Účast: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D, Ing. Martin Reli, Ph.D., Ing. Marcel Šihor, Ph.D.
   
Projekt: Snížení koncentrací Hg,HCl a HF z velkých průmyslových zdrojů
Číslo projektu: TK01020101
Řešitel: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Účast: Ing. Jakub Korpas, Ph.D.