Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistentních organických látek  využitím odpadního sorbentu

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy: Aplikace - I. výzva

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523

Doba řešení: duben 2016 – září 2018

Jedním ze způsobů regenerace louhu alkalických kovů je kaustifikace. Uhličitan sodný nebo draselný se smísí s vápenným hydrátem a uvolní se příslušný louh. Kromě roztoku louhu vzniká uhličitan vápenatý, který se filtruje a jako odpad se ukládá na skládku. Takto vzniklý uhličitan vápenatý je amorfní a má vločkovitou strukturu. Ta je příčinou velkého povrchu a následně i velké reaktivity při reakci s kyselými plyny. Moderní spalovací zařízení jsou vybaveny technologií na plnění emisních limitů kyselých plynů a perzistentních organických látek, ale používané vstupní materiály vycházejí z přírodních surovin, které mají krystalovou strukturu a musí se před použitím drtit na jemné částice. Právě využití odpadního vápence s odlišnou povrchovou strukturou může znamenat přínos s velkým potenciálem. Cílem projektu je návrh nové technologie pro eliminaci kyselých plynů a emisí persistentních organických látek, která bude založena, společně s přídavkem aktivního uhlí, na využití výše zmíněného odpadního uhličitanu vápenatého.

Persitent VOC and flue gas treatment by usage of waste material

One of the methods of alkali metal recovery is causticisation. Sodium or potassium carbonate is mixed with lime hydrate to liberate the lye. In addition to the lye solution, calcium carbonate is formed, which is filtered and deposited as a waste in a landfill. The calcium carbonate thus formed is amorphous and has a flaky structure. This is the cause of a large surface and, consequently, of a high reactivity when reacted with acid gases. Modern combustion plants are equipped with technology to fill emission limits for acidic gases and persistent organic compounds, but the input materials used are based on natural raw materials having a crystal structure and must be crushed into fine particles before use. The use of waste limestone with a different surface structure can be of great potential. The aim of the project is to propose new technologies for the elimination of acid gases and emissions of persistent organic matter, which will be based, together with the addition of activated carbon, to the use of the aforesaid waste calcium carbonate.

 

MPU pikUE PIK