Ukončené projekty

Operační program  Výzkum a vývoj pro inovace

Projekt: Institut environmentálních technologií - IET
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0100, Prioritní osa 2 – Regionální výzkumná centra
  Doba řešení 2011-13
Řešitel: prof. Ing. Karel Obroučka, CSc.
Spoluřešitel: prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě
   
Projekt: Rozšíření a zhodnocení přístrojového vybavení IET
Číslo projektu: OP VaVpI, Výzva 3.2 CZ.1.05/2.1.00/19.0388, doba řešení 2015
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   

Grantová agentura České republiky

Projekt: Nekonvenční příprava nanostrukturovaných oxidů kovů pomocí přetlakových a superkritických tekutin
Číslo projektu: 14-23274S, doba řešení 2014-2016
Řešitel: Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
   
Projekt:     Strukturované katalyzátory s aktivní oxidovou vrstvou pro odstraňování plynných polutantů
Číslo projektu: 14-13750S, doba řešení 2014-2016
Řešitel: prof. Ing. František Kovanda, CSc. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Spoluřešitelé: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., Ing. Květuše Jirátová, CSc. – ÚCHP AV ČR v.v.i
   
Projekt:    Nanostruktury na bázi garfitizovaného C3N4 pro fotokatalytický rozklad oxidu dusného
Číslo projektu: 16-10527S, doba řešení  2016-2018
Řešitel: prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
   

Technologická agentura České republiky

Projekt: Výzkum procesu suché anaerobní digesce a realizace nového typu fermentačního zařízení
Číslo projektu: TA01020959, doba řešení 2011-2014
Řešitel: Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
Spoluřešitel: Cernin s.r.o.
   
Projekt: Výzkum a vývoj environmentálně šetrných technologií pro recyklaci hutních odpadů
Číslo projektu: TA02020777, doba řešení 2012-2014
Řešitel: Třinecké železárny a.s.
Spoluřešitel: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
   
Projekt: Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné
Číslo projektu: TA01020336, doba řešení 2011-2013
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Projekt: Výzkum vysoko-sušinové (suché) anaerobní kodigesce organické frakce směsného komunálního odpadu s dalšími  bioodpady a vývoj (semi)kontinuálně
pracující kontejnerové bioplynové stanice se systémem převrstvování vsázky
Číslo projektu: Epsilon TH01030513, doba řešení 2015-2017
Řešitel: Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
Spoluřešitelé: Agro-Eko, spol. s r.o., Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
   
Projekt: Rafinace surového kaprolaktamu
Číslo projektu: Epsilon TH01030104, doba řešení 2015-2018
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Spoluřešitelé: Ing. Milan Maxa- TECHEM CZ, a.s.
   
   

Institucionální rozvojové projekty VŠB - TUO

Projekt: Chladič spalin – investiční projekt
Číslo projektu: IRP126/2015, doba řešení 2015
Řešitel: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
   
Projekt: Rozvoj mezinárodní spolupráce IET
Číslo projektu: IRP159/2015, doba řešení 2015
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Projekt: Rozvoj mezinárodní spolupráce IET
Číslo projektu: 2016-2017
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt: Spolupráce v oblasti snižování emisí
Číslo projektu: 61p14, doba řešení 7/2011-6/2012
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Spoluřešitel: prof. Franz Winter, TU Wien
   
Projekt: Synergetický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní katalýze a fotokatalýze: od přípravy materiálů a jejich charakterizaci, po
návrh reaktorů a dopad využití pevných materiálů na životní prostředí (SESKUPIT)
  Centralizovaný rozvojový projekt se zapojením 13 VŠ
Řešitel: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
   
Projekt: Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů a ochrany prostředí před negativními dopady
Číslo projektu: NPU I LO1208, doba řešení 2014-2018
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Projekt: Výzkum a vývoj nových technologií kofermentace zemědělských odpadů a dalších biogenních materiálů s cílem zvýšení energetické a ekonomické efektivnosti procesu
Číslo projektu: FI-IM4/215, doba řešení 2008-2010
Řešitel: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Spoluřešitel: prof. Ing. Karel Obroučka, CSc.
   

Ministerstvo životního prostředí

Projekt: Výzkum vlastností a využití digestátu z anaerobních procesů kofermentace zemědělských  a dalších, zejména obtížně využitelných organických odpadů
Číslo projektu: VaV – SP/3g4/103/07, doba řešení 2008-2010
Řešitel: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Spoluřešitel: prof. Ing. Karel Obroučka, CSc.
   

Státní fond životního prostředí ČR

Projekt: Čisté ovzduší pro Moravskou bránu
Číslo projektu: CZ.1.02/5.1.00/08.02510, doba řešení 2011-2012
Řešitel: Konsorcium ENVItech Bohemia, s.r.o. a ENVINET, a.s.
Spoluřešitel: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   

Podpora věda a výzkumu v Moravskoslezském kraji

Projekt: Zvýšení účinnosti fotokatalytických reakcí
Číslo projektu: IRRC/07/2017, doba řešení 2015; Dotační titul 1
Řešitel: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
   
Projekt: Podpora talentovaných studentů a absolventů doktorského studia
Číslo projektu: 02669/2014/RRC, doba řešení 2015; Dotační titul 3
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Projekt: Základní výzkum toku suspendovaných částic v ovzduší v rozsáhlých oblastech při nízkých rychlostech proudění s využitím dynamického modelování
Číslo projektu: 01718/2012/RRC, doba řešení 2012-2013; Dotační titul 1
Řešitel: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   

Mezinárodní projekty

Název: Charakterizace znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji za použití jaderných a souvisejících analytických technik a GIS technologie
  doba řešení 2015
Poskytovatel: Spojený ústav pro jaderný výzkum (JINR) v Dubně, Ruská federace
Řešitel: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   
Projekt: Společná studie pro zachování životního prostředí zaměřená na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v československém příhraničí
Moravskoslezského a Žilinského kraje
Poskytovatel: Program Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
Řešitel: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   
Projekt: Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu
Poskytovatel: Program Cezhraničnej spolupráce Česká republika - Polsko
Řešitel doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   
Projekt: Charakterizace znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji za použití jaderných a souvisejících analytických technik a GIS technologie
Poskytovatel: Spojený ústav pro jaderný výzkum (JINR) v Dubně, Ruská federace
Řešitel: doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
   

Projekty studentské grantové soutěže

Název: Výzkum znečišťování ovzduší
Číslo projektu: SP2014/127, doba řešení 2014
Řešitel: Ing. Jiří Michalík, Ph.D.
   
Název: Termické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí
Číslo projektu: SP2015/125, doba řešení 2015
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Název: Výzkum procesu termického zpracování odpadů
Číslo projektu: SP2014/149, doba řešení 2014
Poskytovatel: Specifický výzkum, VŠB-TUO
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Název: Posouzení možností využití potravinářských odpadů k výrobě bioplynu
Číslo projektu: SP2014/127, doba řešení 2010
Řešitel: Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D.
   
Název: Porovnání termických metod redukčního zpracování odpadů s tepelným obsahem
Číslo projektu: SP/2010117, doba řešení 2010
Řešitel: Ing. Barbora Grycová, Ph.D.
   
Název: Určení nejvhodnějších reakčních podmínek pro vysoko-sušinovou anaerobní fermentaci zemědělských a dalších bioodpadů ve speciálním fermentoru ze silážního vaku
Číslo projektu: SP2012/95, doba řešení 2012
Řešitel: Ing. Kateřina Kašáková, Ph.D.
   
Název: Technologie pro preventivní údržbu teplosměnných ploch energetických zařízení za provozu
Číslo projektu: SP2013/14, doba řešení 2013
Řešitel: Ing. Veronika Blahůšková
   
Projekt: Termické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí III
Číslo projektu: SP2017/92, doba řešení 2017
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Projekt: Termické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí IV
Číslo projektu: SP2018/38, doba řešení 2018
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   

Zapojení pracovníků centra do projektů řešených jinými pracovišti VŠB-TUO

Projekt: OP VK, Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0055, doba řešení 2014-2015
Zapojeni: Ing. Barbora Grycová, Ph.D., Ing. Martin Reli, Ph.D.
   
Projekt: OP VK, Příležitost pro mladé výzkumníky
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0016, doba řešení 2014-2015
Zapojeni: Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D.
   
Projekt: Fotokatalytická redukce CO2
Číslo projektu: GAČR 14-35327J, doba řešení 2014-2016
Řešitel: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D., Centrum ENET
Účast: Ing. Nela Ambrožová, Ing. Marcel Šihor
   
Projekt: Vývoj poloprovozních zařízení pro monitoring snižování emisí Hg z velkých a středních energetických zdrojů
Číslo projektu: TA04020723, doba řešení 2014 - 2017
Řešitel: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech - CENET, VŠB-TUO
Účast: Ing. Roman Kuča, Ph.D., Ing. Jakub Korpas, Ph.D., prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.