Nanostruktury na bázi garfitizovaného C3N4 pro fotokatalytický rozklad oxidu dusného

Oxid dusný se řadí do skupiny látek, které poškozují ozonovou vrstvu a přispívají ke skleníkovému efektu. Kromě toho, přetrvávají v atmosféře velmi dlouhou dobu. Jednou z možností, jak snížit jejich koncentraci, je jeho fotokatalytický rozklad na dusík a kyslík. Jedním ze slibných a jen zřídka testovaných fotokatalyzátorů je grafitizovaný C3N4 (g-C3N4) a jeho kombinace s dalšími polovodiči ve formě kompozitních nanostruktur. Tento projekt je zaměřen na g-C3N4 a jeho kompozitní nanostruktury s jinými polovodiči, jako jsou nanočástice TiO2, WO3, SnO2, BiVO4 a BiIO4. Připravené nanostruktury budou testovány pro fotokatalytický rozklad oxidu dusného. Bude hledán fotokatalyzátor s nejlepší účinností. Kromě toho se předpokládá, že budou objeveny nové vlastnosti g-C3N4 a jeho kompozitních nanostruktur.

 

Graphitic C3N4 based nanostructures for photocatalytic decomposition of nitrous oxide

Nitrous oxide belongs into a group of substances that deplete the ozone layer and contribute to the greenhouse effect. Moreover, it remains in the atmosphere for a long time. One possibility, how to reduce their concentration, is its photocatalytic decomposition into nitrogen and oxygen. One promising and rarely tested photocatalysts are graphitic C3N4 (g-C3N4) and its combination with other semiconductors in the form of composite nanostructures. This project focuses on the g-C3N4 and its composite nanostructures with other semiconductors such as TiO2, WO3, SnO2, and BiVO4 BiIO4.Prepared nanostructures will be tested for the photocatalytic decomposition of nitrous oxide. The photocatalyst with the best efficiency will be looked for. Furthermore, it is assumed that new features